Yhteystiedot

Kerttu ry.
kerttuverkko(at)gmail.com

Kerttujen säännöt

1 § Yleisiä määräyksiä

Yhdistyksen nimi on Kerttu. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistyksen kieli on suomi.

 2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

 Yhdistyksen tarkoituksena on:
 • tukea nuoria naisia luottamustoimissaan ja työtehtävissään
 • kannustaa ja auttaa yhdistyksen jäseniä hakemaan ja saamaan merkittäviä luottamus- ja työtehtäviä
 • mahdollistaa nuorille naisille foorumi vaihtaa ajatuksia ja ideoita nuorena naisena yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisesta
 • parantaa nuorten naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä
 • edesauttaa naisten keskinäistä yhteistyötä ja luoda positiivista ilmapiiriä naisvaikuttajien keskuuteen
 • edistää jäseniensä välityksellä alkiolaisia periaatteita: ihmisyyttä, sivistystä, mahdollisuuksien tasa-arvoa, vastuullista vapautta, edistyksellisyyttä ja elinikäistä oppimista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi:

 • yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta ja muuta itsensä kehittämiseen tähtäävää toimintaa
 • yhdistys järjestää seminaareja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä virkistystapahtumia jäsenilleen ja muille kansalaisille
 • yhdistys tekee yhteistyötä kansalaisten, poliittisten päättäjien, yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa edistämällä osapuolten välistä yhteistoimintaa.
 • yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
 • perustaa säätiöitä ja rahastoja,
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia,
 • tehdä kustannustoimintaa,
 • ylläpitää verkkojulkaisua tai lehteä
 • harjoittaa kioskikauppaa yhdessä liikepaikassa sekä matkailu- ja ravitsemustoimintaa,
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä nainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenet jakautuvat varsinaisiin ja kannattajajäseniin.


Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, sukupuolesta riippumatta, tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Luonnollisilla henkilöillä, oikeustoimikelpoisilla yhteisöillä, varsinaisilla ja kannattajajäsenillä voi olla erisuuruinen jäsenmaksu. Kannatusjäsenmaksu voi olla kertakaikkinen tai vuosittainen. Jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättää yhdistyksen syyskokous kalenterivuosittain hallituksen esityksestä.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.


Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä voi olla yksi kerrallaan.

4 § Jäsenten oikeudet

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

5 § Jäsenten velvollisuudet

Jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle jäsenmaksun kuten yhdistyksen kokous päättää.  Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


Jäsenten velvollisuutena on edistää omalla toiminnallaan yhdistyksen tarkoitusta. 

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos:

 • jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai
 • muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai
 • on toiminut yhdistyksen tarkoitusperin vastaisesti, tai
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos jäsen erotetaan muusta syystä kuin jäsenmaksujen laiminlyönnistä, on erotettavalle jäsenelle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa ennen erottamispäätöksen tekemistä.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja 1-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee joko täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitsee yhdistyksen syyskokous. 

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 11 §:ssä on mainittu.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, sähköpostitse tai yhdistyksen internet-sivuilla.

12 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien  lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 
9. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
10. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle riittävän ajoissa. Hallitus voi halutessaan esittää asioita yhdistyksen yleisen kokouksen esityslistalle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 § Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyksistä on laissa säädetty.
 
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.1.2009 Tampereella.